seminář k problematice DZES 5 a DZES 7

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny

který se koná 7.listopadu 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zlínský kraj, 15. patro, místnost č. 1526, Zlín

 Přednášejí:    Ing. Lubomír Smrček – poradce v registru MZe ČR

Program semináře:
  1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019
  2. Investiční podpora PRV
  3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
  4. Vybrané změny agroenvironmentálně-klimatických opatření

Organizační zabezpečení:

AK Zlín , tel.: 776 163 696, e-mail: akzlin@agrokomora.cz

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do pátku 6.11.2019 na e-mail: akzlin@agrokomora.cz nebo tel.: 776 163 696 .

 

Den otevřených dveří

V pátek 11. října mělo 35 dětí mateřské školy a 45 dětí 4. a 5. třídy v Topolné a 60 dětí z šestého ročníku Bílovické ZŠ jedinečnou šancí podívat se do reálného provozu zemědělského podniku a poznat dnešní zemědělství. V rámci dnů českého zemědělství firma TOPAGRA, spol. s r.o. v Topolné umožnila návštěvu těchto dětí přímo v areálu firmy, podívat se do stájí, prohlédnout si moderní zemědělské stroje.

Ing. Vlastimil Lapčík uvítal děti a seznámil je s činností společnosti, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou se zaměřením na chov mléčného holštýnského skotu v celém jeho cyklu. Děti navštívily odchovnu telátek, seznámili se s jejich krmením a ti odvážnější si mohly pohladit telátko mimo ustájení. Následovaly stáje s mladými jalovicemi, vysokobřezími jalovicemi a kravami před porodem. Závěrem byla návštěva automatizované dojírny, kde se děti mohly na vlastní oči přesvědčit, že mléko se nevyrábí v supermarketech, ale dávají nám ho živá zvířata. Průvodcem nám byl zootechnik Ing. Ladislav Klon, který odborně a zajímavým způsobem vysvětlil pravidelný denní režim v živočišné výrobě, krmením, stlaním, dojením. Pravidelný režim je zárukou vysoké dojivosti dojnic. A to je podstatné, požadované. Pondělí až neděle, svátek. Není rozdílu. Ing. Klon vysvětlil reprodukci, jinak řečeno, jak a kdy jsou poprvé jalovice zapouštěny a jak dlouhá je březost. Co se děje při a po porodu, jaká je péče o telátka. Jak je uchováno nadojené mléko v chladících tancích než ho odčerpá a ke zpracování odveze vykupující společnost. A není ho málo. 400 dojnic z celkovou denní dojivostí 10.000 litrů to je opravdu objem.

Popojdeme dál na středisko mechanizace. To je ráj zejména pro kluky. Posadit se do kabiny velkého traktoru, kombajnu, řezačky zemědělských plodin a novinky v podniku nakladače v jehož kabině to vypadá jako v kosmické lodi, na podlaze je skutečný koberec. To je zážitek. Vybavení takových kabin je modernější a krásnější než v dnešních automobilech. Ani děvčata se nenechala zahambit a živě se o stroje zajímala. Průvodci nám zde byli mechanizátoři Luděk Tureček a Oto Kročil.

Prohlídka končí. Získané informace utřídily podle vystavených propagačních materiálů. A na závěr pracovnice ekonomického úseku připravily dětem malou svačinku z tvarohu sladkou i slanou a děti ji ochutnaly s rohlíky z nedaleké pekárny TOPEK, Topolná. Každý si pak odnesl malý dárek v podobě propagačních materiálů o zemědělství a mléčného výrobku. A takto jsme prohlídku po farmě absolvovali 4krát.

Dagmar Gracová

Schválené sazby přímých plateb pro rok 2019

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal výši sazeb pro přímé platby na letošní rok. Jde například o dotace pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro životní prostředí, pro mladé zemědělce nebo na takzvané citlivé komodity. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazby přímých plateb roku 2019 pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS). Ta bude v roce 2019 činit 3 394,11 Kč/ha. Sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 1 884,30 Kč/ha. Stejně jako v loňském roce chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, kdy sazba dosáhne 1 697,06 Kč/ha. V rámci jedné z hlavních dotací SAPS se tak mezi zemědělce rozdělí přibližně 12 miliard korun. Celková letošní platba za dodržování postupů příznivých pro životní prostředí dosáhne 6,7 miliardy korun. Mladí zemědělci do 40 let získají 214 milionů korun. Na citlivé komodity půjde 3,3 miliardy korun.

Vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci, využije Česká republika možnost poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní zemědělský intervenční fond.

Zdroj: MZe, 17.10.2019

Sektor Sazby
(Kč/jednotka)
Škrobové brambory 14 014,44
Chmel 15 621,44
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 735,23
Ovoce vysoká pracnost 7 892,29
Zelenina velmi vysoká pracnost 10 862,63
Zelenina vysoká pracnost 3 906,56
Konzumní brambory 4 599,12
Cukrová řepa 7 245,58
Bílkovinné plodiny 2 135,99
Masná telata 8 083,99
Dojnice 3 730,46

Potvrzení pojišťovny a změny v programu „Pojištění“

Osmé kolo Programu rozvoje venkova startuje zítra

Osmé kolo je zaměřeno na investice do potravinářských a  lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celková částka na podporu projektů je více než 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou pro žadatele v tomto kole bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do dvou milionů korun bez DPH na dodávky a/nebo služby, resp. do šesti milionů korun bez DPH u stavebních prací. V těchto případech se ruší uzavřené výzvy a nahrazují se jednodušším cenovým marketingem. Pravidla pro žadatele 8. kola jsou k dispozici na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Do 19. listopadu 2019 se žadatelé na webových stránkách www.szif.cz nebo www.eagri.cz/prv dovědí, jak jejich žádost dopadla, tedy jestli byla doporučena či nedoporučena k další administraci nebo zůstala v kategorii Náhradník. Tyto výsledky budou uvedeny vždy pod konkrétní operací. Ti, jejichž žádosti „pokračují“ dále (kategorie Doporučen a Náhradník), budou následně dokládat přílohy k Žádosti o dotaci. Samotné schvalování žádostí by pak dle předpokladů mělo probíhat od srpna příštího roku.
Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí:

operace Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 25 000 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských  produktů 500 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 360 000 000
6.4.2 Podpora agroturistiky 130 000 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 27 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 000 000
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 60 000 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000
Celkem 1 643 000 000

Autor:  Oldřich Přibík

 

Dopady nové SZP na české zemědělství

Dotační projekt 9. F.e.  Regionální přenos informací

ve spolupráci s Informačním centrem Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na workshop 

Dopady nové SZP na české zemědělství 

který se koná v úterý 22. října 2019 ve 13 hod. v zasedací místnosti ZS ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště

pozvanka IC – 22.10.2019