Aplikace přípravku STUTOX II

V rámci boje s hrabošem je nutné nahlásit ve smyslu nařízení ÚKZUZ záměr aplikovat Stutox II. Vzhledem k tomu, že na postup před aplikací Stutoxu má vliv nejen ÚKZUZ, ale hlavně orgán ochrany přírody, kterým je obecně příslušný krajský úřad (KÚ), je potřeba tuto situaci respektovat.

AOPK pracuje s Nálezovou databází ochrany přírody, která zachycuje výskyt chráněných druhů v dané lokalitě (bohužel není volně přístupná), kterou se při následném povolování řídí. A zjevně bude podkladem i pro ČIŽP ve správním řízení.

V každém případě ohlášením plánované aplikace na ÚKZUZ může následně dojít k zahájení řízení ČIŽP s nahlašovatelem ve dvou rovinách – první rovina je předběžné opatření, které má zabránit aplikaci tam, kde je detekován výskyt chráněných druhů, zde křečka nebo sysla a druhá rovina je správní řízení, kde hrozí sankce. Dle neformálního vyjádření ČIŽP nejde zásadně o pokuty, ale o to, aby byli ti, kteří chtějí aplikovat Stutox, donuceni žádat o výjimky ze zákazu na tom kterém konkrétním pozemku u příslušného kraje a ctít tak zákon. Jde o vydávání výjimky ze zákonných zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (ZOPK)

Všechna správní řízení budou vedena pražským ředitelstvím ČIŽP, aby oblastní inspektoři mohli být v terénu.

Závěrečné doporučení:

Neaplikujte Stutox II bez toho, aniž byste měli vyjádření KÚ k výskytu křečka polního, či sysla na Vašem pozemku!

Požádejte o vyjádření orgán ochrany přírody, zde příslušný krajský úřad (KÚ), ve smyslu ust.  § 90, odst. 18) ZOPK, ve spojení s ust. § 139 správního řádu máte nárok na písemné vyjádření ve formě předběžné informace. (AOPK lze požádat normálně o informaci o údaje z Nálezové databáze k příslušnému okolí) :

a)      pokud se křeček/sysel podle předběžné informace KÚ na tomto  pozemku vyskytuje, potřebujete souhlas Krajského úřadu k aplikaci, po souhlasu je potřeba nahlásit předem aplikaci Stutoxu na ÚKZUZ a správci honitby, pak teprve je možné aplikovat Stutox do nor.

b)      pokud se křeček/sysel podle předběžné informace KÚ na tomto pozemku nevyskytuje, je potřeba nahlásit předem aplikaci Stutoxu na ÚKZUZ a správci honitby, pak teprve je možné aplikovat Stutox do nor. 

Praktická poznámka, která zřejmě vyjasní situaci pro lokality, kde je křeček či sysel dle KÚ nebo AOPK detekován: správní řízení za účelem vydání rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 zákona či stanoviska k § 50 odst. 3 ZOPK není rychlá záležitost, může být více účastníků, odvolání, každopádně účastníkem bude příslušná obec.  K tomu současná nenaladěnost veřejnosti vůči užívání Stutoxu.. Zjevně se jedná o situaci, která za znění současných předpisů není krátkodobě řešitelná, ale v delším horizontu /na jaro/ řešitelná je.

Aby nebyly KÚ nebo AOPK zahlceny, doporučujeme určitou střídmost, resp. zdravý rozum v tom smyslu, že žádost bude pokud možno co nejpřesnější (lokalizace apod.) a ne na několik okresů, to by také odpověď mohla být velmi obsáhlá a k tomuto účelu se nehodící.

Odkazy:

Nařízení ÚKZUZ: č.j. UKZUZ 074151/2017, UKZUZ 130046/2019, UKZUZ 132247/2019, UKZUZ 132248/2019,Prováděcí vyhláška MZe č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 428/2017 Sb.,  § 9 stanoví náležitosti hlášení

Informace Kraje jihomoravského o náležitostech žádosti o výjimku https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1729&TypeID=1

Článek, který hovoří o určitém zpřístupnění Nálezové databáze

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/nalezova-databaze-ochrany-prirody-otevrena-verejnosti/

přehled kompetencí AOPK :  https://www.mzp.cz/cz/kompetence_114

 V případě nejasností či pro další informace se obraťte na Mgr. Petra Haase, Tel.: +420 226 211 002, e-mail: haas@zscr.cz

Zdroj: ZS ČR Praha

Obnova trvalých travních porostů

Demonstrační ekofarma Javorník-CZ s.r.o. pořádá pro zemědělce další odbornou akci  tzv. Polní den 3. září 2019. Zahájení v 9,30 hodin.  

       Zářijový polní den bude věnován obnově trvalých travních porostů. Toto téma je pro zemědělce velmi aktuální. Zemědělci vnímají, že stávající pravidla týkající se obnovy  je potřeba revidovat a upravit. Byli proto přizváni přednášející z Ministerstva zemědělství, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, aby hledali společně možnosti řešení. Po teoretickém úvodním bloku polního dne následují ukázky v terénu. Akce je určena primárně zemědělcům, zúčastnit se mohou však i další zájemci. Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci programu na podporu Demonstračních farem. Vstup je volný.

Obnova TTP pozvanka

Zdroj: IS Moravské Kopanice

 

 

Vyhodnocení soutěže „TOP Víno Slovácka 2019“

Multifunkční zařízení v areálu školního hřiště Polešovicích se stalo dějištěm vyhlašování oceněných vín 12-ho ročníku soutěže a výstavy vín „TOP Víno Slovácka 2019“. O tituly se v ní ucházelo 24 vinařů a vinařských podniků se 133 vzorky vín, což byl největší počet přihlášených vinných moků v dosavadní historii soutěže.Nejlépe hodnoceným vínem jedné z prestižních soutěží v regionu Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky se stal Hibernal Organic collection z pozdního sběru ročníku 2018.

Soutěž o nejlepší kolekci vín opanoval už podesáté polešovický Jaroslav Vaďura. Tentokrát s Muškátem moravským, Hibernalem, Rulandským šedým, Floriánkou a Aureliem.

Deset vyhodnocených vín, která získala certifikát „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Hibernal Organic collection, PS, Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 2. Chardonnay, slámové, Vinařství Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 3. Muškát Ottonel, MZV, Agro Zlechov
 4. Rulandské bílé, PS, Vinařství Cícha Tomáš, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 5. Muškát moravský, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 6. Hibernal, VzH, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 7. André, MZV, Vinařství Těthal Jiří, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 8. Pálava, VzB, Vinařství U Kostela, Polešovice
 9. Rulandské šedé, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 10. Floriánka, VzB, Vinařství Jaroslav, Polešovice

Nejlepší kolekce vín „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice,
 2. Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 3. Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory Agrární komory ČR a města Uherské Hradiště.

Katalog_2019

 

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka AK UH

 

 

Zásah vyšší moci

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti.
V případě, že žadatel podá Fondu ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete, jako doklad prokazující danou skutečnost již nemusí žadatel předkládat Fondu kafilerní lístek nebo potvrzení z jateční provozovny.

K formuláři ohlášení bude dokládat již pouze potvrzení od veterinárního lékaře.
Skutečnost, že dané zvíře bylo předáno na jatka nebo asanačnímu podniku, bude kontrolovat Fond pomocí párového hlášení v Integrovaném zemědělském registru.

zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje a dopady sucha na krajinu

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop, který se koná 21. 9. 2019 v 9,15 hod. v prostorách jídelny 21.budovy Zlínského kraje

Program:

1.Současný stav zemědělství z pohledu MZe- Ing. Miroslav Toman, CSc. Ministr zemědělství ČR

2.Škody způsobené hrabošem na polních porostech v roce 2019-Ing. Zdeněk Jandejsek – prezident AKČR

3.Sucho v krajině – vyhodnocení současného stavu a možnosti jeho řešení – Prof. Ing. Miroslav Trnka Ph.D. Intersucho

AK Zlín

Ing. Jana Brázdilová

 

 

 

Vinařství ve Zlínském kraji – proměny

Dotační projekt 9. F.e.  Regionální přenos informací ve spolupráci s Informačním centrem Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na workschop Vinařství ve Zlínském kraji – proměny.

Seminář se koná 17. 8. 2018 v 11 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu, územní organizace v Uherském Hradišti, Svatoplukova 346 a bude pokračovat v multifunkčním areálu školy v Polešovicích Seminář – viz příloha

Pozvánka IC ZK – 17.8.2019

Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:

 • 15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti pro rok 2020)
 • 15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné.

Změna standardu DZES 5 umožňuje využít půdoochrannou technologii podrývání při zakládání porostů u cukrové řepy na MEO plochách a nově také při zakládání porostů řepky olejné na SEO plochách.

Správné a úplné provedení půdoochranné technologie podrývání je podmíněno jejím včasným nahlášením na SZIF.

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do:

 • 15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti 2020)
 • 15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné

Hlášení obsahuje:

 • identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla půoochranná technologie aplikována na části DPB),
 • identifikace plodiny,
 • termín provedení.

Do LPIS bude implementována nová funkcionalita „Hlášení podrývání“, která bude od 1. 9. 2019 přístupná pro registrované uživatele v rámci LPIS na Portálu farmáře.

Požadované parametry ohledně podrývání jsou uvedeny v Příručce kontroly podmíněnosti platné pro rok 2019, která je dostupná na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/

V případě potřeby je rovněž možné využít konzultací některého z poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, certifikovaného pro oblast Zemědělství / Péče o půdu. Kontakty na akreditované poradce naleznete v registru http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx.

Pro další dotazy je k dispozici e-mailová adresa: info@mze.cz

Informace k hlášení PT podrývání byla rozeslána všem dotčeným zemědělským subjektům emailovou zprávou.

„TOP Víno Slovácka 2019“

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště vyhlašuje XII. ročník soutěže TOP VÍNO SLOVÁCKA“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory města Uherské Hradiště a Agrární komory ČR.

Jedná se o regionální ocenění vína ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd révy vinné mající původ na území ČR ze sklizně roku 2018. Tato soutěž se řídí statutem, jehož podmínky musí vinaři a přihlášená vína splňovat. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům bude udělen certifikát a medaile „TOP Víno Slovácka 2019“, kterou mohou být oceněná vína označena na obalu. Dále budou uděleny „Ceny za kolekci vín“.

Registrace se vyplňuje on-line v systému ELWIS Národního vinařského centra. Jednotlivé vzorky vín se registrují prostřednictví elektronické přihlášky na stránkách   www.elwis.cz od 20. června 2019. Uzávěrka přihlášek je 31. července 2019.

Sběr vzorků vín bude probíhat ve čtvrtek 1. a pátek 2. srpna 2019   od 7 do 17 hodin v sídle: Agrární komory UH, Svatoplukova 346, Uherské Hradiště, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Senzorické hodnocení vzorků vín proběhne v úterý 6. srpna 2019 v Uherském Hradišti pod dohledem vedoucího degustace Ing. Vojtěcha Masaříka a s odborným garantem Ing. Jakubem Šebestou. V deseti TOP Vínech budou procentuálně zastoupeny jednotlivé kategorie dle Klíče k vyhodnocení. Statut soutěže a Klíč k vyhodnocení jsou přílohou a na stránkách www.elwis.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vinařských slavnostech 17. srpna 2019 v Polešovicích za účasti významných hostů, kde bude příležitost k neformálnímu setkání milovníků dobrého vína a široké veřejnosti. Je připraven bohatý kulturní program, ochutnávka všech vín přihlášených do soutěže, bio vín a ochutnávka potravin z místních provozoven a regionálních potravin Zlínského kraje.

V podvečer je připravena v ulici Vinařská ochutnávka vín v otevřených Polešovských sklepech s bohatým občerstvením za doprovodu cimbálových muzik.

Značkou „TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených na Slovácku. Pro milovníky vín je tato značka zárukou kvality. Soutěž prezentuje práci zemědělců, vinařů a je oceněním jejich záslužné činnosti.

Ing. Dagmar Gracová

Statut TOP Vína Slovácka 2019

2019 Klíč k vyhodnocení vín konečný

 

Letošní Ovčácký den na Valašsku je již minulostí

 

XIII. ročník Ovčáckého dne na Valašsku

Agrární komora Valašska pořádala 15. června v pořadí již třináctý ročník akce s názvem Ovčácký den na Valašsku. Deset ročníků se uskutečnilo v obci Prlov na Vsetínsku, od desátého ročníku se pravidelně schází zemědělská, ale i nezemědělská veřejnost v areálu Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.

Nad akcí převzal záštitu vedle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka i ministr zemědělství České republiky Ing. Miroslav Toman, CSc.

Na Ovčácký den se do Rožnova sjelo více jak dva tisíce návštěvníků, pro které byl připraven velmi bohatý program, a to jak program kulturního charakteru, tak program s odbornou zemědělskou tématikou. Návštěvníci si mohli prohlédnout zemědělské stroje vázající se k chovu zvířat i ukázky zvířat chovaných na Valašsku.

Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení. Byly připraveny krajové speciality, jako třeba halušky s brynzou, borůvkové, na Valašsku haferové, knedlíky a mnoho dalších všem smyslům lahodících pokrmů.

Naše akce má v zásadě dva cíle. Za prvé představit nezemědělské veřejnosti nelehkou práci valašských zemědělců a za druhé představit a zpopularizovat školu, která připravuje budoucí generace sedláků.

                                      Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda Agrární komory Valašska

fotografie k nahlédnutí na odkazu níže:

https://drive.google.com/open?id=17FWgrEuZxSdULAdh8Pt2vl9SB3mKLSPN

Na uherskobrodském učilišti se soutěžilo o nejlepšího opraváře a malíře

       Střední odborné učiliště Uherský Brod uspořádalo pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra školství Roberta Plagy dne 29. března 2019 už 11. ročník Mezinárodní soutěž odborných dovedností žáků v oboru Opravář zemědělských strojů a malíř.

Soutěž se skládá z části praktické a jízdě zručnosti. 16 opravářů z 8 škol změřilo své síly ve svařování, zámečnických pracích a jízdě zručnosti traktorem s 5 tunovým vlekem, kde předvedli jízdu mezi kužely a couvání v určeném prostoru. Vítězem se stal žák z SOŠ Levice, druhé místo obsadil soutěžící SOŠ z Nového Mesta nad Váhom a na bronzový stupínek vystoupil žák týmu SOU Uh. Brod, skvělý Jakub ŠIMČÍK.

Malíři měli za úkol ztvárnit dle vlastního pojetí, představivosti a umu „Mou vlast“. Jako jednoznačně nejlepší bylo hodnoceno porotou dílo Český lev domácí soutěžící, jedinečné a nenapodobitelné Zuzky Dohnalové.

Součástí doprovodného programu bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže mateřských a praktických škol, tentokrát na téma „Jaro, léto, podzim zima – na světě je přece príma!“. A bylo se opravdu na co dívat. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnily děti z většiny školek a přebírání ceny za vítězné práce z rukou významných hostů byl pro ně velký zážitek.

Své vize na téma „Pravda a láska zvítězí..“ nám předvedli žáci ze základních škol v soutěži Sprejerství jako umění. Ale nebojte se, nestříkalo se na zdi ani na auta. Účastníci měli k dispozici plátna v dřevěném rámu, na kterých se mohli doslova vyřádit.

Organizace Agrární komory a ZS ČR  v Uherském Hradišti připravila prezentaci zemědělství pod titulem „Zemědělství žije“, o kterou děti projevily velký zájem.

Kromě samotného soutěžení mohli návštěvníci shlédnout ukázky řemesel, zemědělské techniky a zvířat, ovčácký den s ukázkami dojení, výroby sýrů a stloukání másla. Společnost ZEMASPOL Uherský Brod a.s. připravila mimo jiné ukázky svých zemědělských komodit, které vyzvaly ke svému určování nejen děti, ale i dospělé. Hitem letošního ročníku se stali draví ptáci, které nám předvedli členové Záchranné stanice Hluk pod názvem „Nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.

Tato akce přispěla k přiblížení učebních oborů široké veřejnosti a zejména rodičům a dětem, které se rozhodují pro budoucí uplatnění v životě. Zemědělské podniky mohou z řad absolventů SOU čerpat své budoucí zaměstnance.