Zachraňte farmáře

Nositel projektu: Agrární komora Zlín

Spolupráce na projektu: LÍSKA, z.s., www.liska-evvo.cz

Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství s dopadem na vyšší zájem žáků o studium zemědělských oborů a zaměstnání v zemědělství a navazujících oborech, včetně ekologického zemědělství.

Projekt navazuje na pilotní projekt realizovaný Agrární komorou Zlín v roce 2017 pod názvem „Pomozte zachránit svého farmáře“, využívá jeho výstupy a prostřednictvím nových aktivit usiluje o řešení klíčového tématu, tedy nízkého počtu studentů v zemědělských oborech a následného uplatnění v praxi.

Dílčí cíle projektu:
•šíření informací a osvěta cílových skupin o významu a klíčových tématech zemědělství, včetně ekologického, o jeho vývoji, tradicích a moderních trendech;
•zvýšení informovanosti žáků a rodičů, veřejnosti o studijních oborech zaměřených na zemědělství a potravinářství;
•propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření;
•propagace a osvěta bezpečnosti potravin a zdravé výživy;
•propagace biopotravin;
•propagace regionální výroby a řemesel; návrat k identitě a zachování tradic.

Přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu

Pro naplnění hlavního i dílčích cílů projektu je připraveno 7 klíčových aktivit. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních škol a jejich rodiče, část aktivit je určena dětem mateřských škol. V rámci osvětové kampaně bude oslovena i veřejnost. Při realizaci klíčových aktivit je pozornost věnována zemědělským a potravinářským podnikatelům, kteří zprostředkují žákům reálné zážitky v reálném prostředí farem a podniků.
1.Vzdělávací a osvětové programy pro děti a žáky MŠ, ZŠ ke zvýšení pozitivního vnímání zemědělství a zdravé výživy s aspektem na environmentálně šetrné zemědělské hospodaření a spotřebu.
2.Příprava a vzdělávání lektorů vzdělávacích a osvětových programů pro žáky ZŠ.
3.Osvětová kampaň pro veřejnost pro zvýšení povědomí o zemědělství, regionálních produktech a environmentálně šetrném zemědělském hospodaření i spotřebě.
4.Prezentace aktivit projektu na vzdělávacích a osvětových akcí v krajích, včetně akcí partnerů.
5.Tvorba osvětových a informačních nástrojů pro děti, mládež a veřejnost pro zvýšení povědomí o zemědělství, regionálních produktech a env. šetrném zemědělském hospodaření i spotřebě.
6.Evaluace dopadu osvětových a vzdělávacích aktivit na zvýšení zájmu žáků o zemědělské obory a zaměstnání v oboru.
7.Síťování, výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe ve Zlínském, Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Předpokládaný přínos projektu

Projekt prezentuje zemědělství jako soubor lidských činností, které jsou základním předpokladem zajištění důležitých surovin a především potravin. Zemědělství a potravinářství jsou strategickými sektory, velice úzce provázané s plnohodnotným životem na venkově a péčí o bohatou a pestrou krajinu.

Systematická osvěta a vzdělávání cílových skupin projektu, podpora studia zemědělských oborů a podnikání v oboru, jsou klíčové pro rozvoj venkova a prevencí vylidňování. Nezbytná je též osvěta při řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní v návaznosti na zemědělskou výrobu. Příprava žáků, propojení výuky s reálným životem, získání povědomí o oboru a pozitivního vztahu k místnímu regionu, krajině a půdě obecně, přispívá k pochopení zemědělství a vztahů člověka a přírody.

Aktivity projektu naplňují priority Zlínského kraje v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rozvoje školství a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zejména Krajské koncepce EVVO, kdy dojde k rozšíření nabídky výukových a vzdělávacích programů pro děti a žáky, zvýšení počtu metodických materiálů a pomůcek, jako metodické podpory škol a školských zařízení.

Aktivity projektu pokryjí řadu identifikovaných potřeb území (ORP) dle místních akčních plánů vzdělávání, zejména v tématech „Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)“, „Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků“ a „Kariérové poradenství v základních školách“.

Projekt přispěje k prohloubení znalostí lektorů EVVO, a to v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Vytvořené osvětové a informační nástroje budou mít dopad na motivaci a zvýšení informovanosti cílových skupin, s aspektem na environmentálně odpovědné jednání.

Rozsah a pestrost aktivit pro cílové skupiny projektu, i složení zapojených organizací je v regionu jedinečné, zároveň využívá ověřených kontaktů a usiluje o přesah do sousedních krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský i Olomoucký).

Hrazeno v rámci projektu MZe č. 56/2018