Den otevřených dveří

V pátek 11. října mělo 35 dětí mateřské školy a 45 dětí 4. a 5. třídy v Topolné a 60 dětí z šestého ročníku Bílovické ZŠ jedinečnou šancí podívat se do reálného provozu zemědělského podniku a poznat dnešní zemědělství. V rámci dnů českého zemědělství firma TOPAGRA, spol. s r.o. v Topolné umožnila návštěvu těchto dětí přímo v areálu firmy, podívat se do stájí, prohlédnout si moderní zemědělské stroje.

Ing. Vlastimil Lapčík uvítal děti a seznámil je s činností společnosti, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou se zaměřením na chov mléčného holštýnského skotu v celém jeho cyklu. Děti navštívily odchovnu telátek, seznámili se s jejich krmením a ti odvážnější si mohly pohladit telátko mimo ustájení. Následovaly stáje s mladými jalovicemi, vysokobřezími jalovicemi a kravami před porodem. Závěrem byla návštěva automatizované dojírny, kde se děti mohly na vlastní oči přesvědčit, že mléko se nevyrábí v supermarketech, ale dávají nám ho živá zvířata. Průvodcem nám byl zootechnik Ing. Ladislav Klon, který odborně a zajímavým způsobem vysvětlil pravidelný denní režim v živočišné výrobě, krmením, stlaním, dojením. Pravidelný režim je zárukou vysoké dojivosti dojnic. A to je podstatné, požadované. Pondělí až neděle, svátek. Není rozdílu. Ing. Klon vysvětlil reprodukci, jinak řečeno, jak a kdy jsou poprvé jalovice zapouštěny a jak dlouhá je březost. Co se děje při a po porodu, jaká je péče o telátka. Jak je uchováno nadojené mléko v chladících tancích než ho odčerpá a ke zpracování odveze vykupující společnost. A není ho málo. 400 dojnic z celkovou denní dojivostí 10.000 litrů to je opravdu objem.

Popojdeme dál na středisko mechanizace. To je ráj zejména pro kluky. Posadit se do kabiny velkého traktoru, kombajnu, řezačky zemědělských plodin a novinky v podniku nakladače v jehož kabině to vypadá jako v kosmické lodi, na podlaze je skutečný koberec. To je zážitek. Vybavení takových kabin je modernější a krásnější než v dnešních automobilech. Ani děvčata se nenechala zahambit a živě se o stroje zajímala. Průvodci nám zde byli mechanizátoři Luděk Tureček a Oto Kročil.

Prohlídka končí. Získané informace utřídily podle vystavených propagačních materiálů. A na závěr pracovnice ekonomického úseku připravily dětem malou svačinku z tvarohu sladkou i slanou a děti ji ochutnaly s rohlíky z nedaleké pekárny TOPEK, Topolná. Každý si pak odnesl malý dárek v podobě propagačních materiálů o zemědělství a mléčného výrobku. A takto jsme prohlídku po farmě absolvovali 4krát.

Dagmar Gracová

Schválené sazby přímých plateb pro rok 2019

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal výši sazeb pro přímé platby na letošní rok. Jde například o dotace pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro životní prostředí, pro mladé zemědělce nebo na takzvané citlivé komodity. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazby přímých plateb roku 2019 pro jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS). Ta bude v roce 2019 činit 3 394,11 Kč/ha. Sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 1 884,30 Kč/ha. Stejně jako v loňském roce chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, kdy sazba dosáhne 1 697,06 Kč/ha. V rámci jedné z hlavních dotací SAPS se tak mezi zemědělce rozdělí přibližně 12 miliard korun. Celková letošní platba za dodržování postupů příznivých pro životní prostředí dosáhne 6,7 miliardy korun. Mladí zemědělci do 40 let získají 214 milionů korun. Na citlivé komodity půjde 3,3 miliardy korun.

Vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci, využije Česká republika možnost poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní zemědělský intervenční fond.

Zdroj: MZe, 17.10.2019

Sektor Sazby
(Kč/jednotka)
Škrobové brambory 14 014,44
Chmel 15 621,44
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 735,23
Ovoce vysoká pracnost 7 892,29
Zelenina velmi vysoká pracnost 10 862,63
Zelenina vysoká pracnost 3 906,56
Konzumní brambory 4 599,12
Cukrová řepa 7 245,58
Bílkovinné plodiny 2 135,99
Masná telata 8 083,99
Dojnice 3 730,46

Potvrzení pojišťovny a změny v programu „Pojištění“

Osmé kolo Programu rozvoje venkova startuje zítra

Osmé kolo je zaměřeno na investice do potravinářských a  lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celková částka na podporu projektů je více než 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou pro žadatele v tomto kole bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do dvou milionů korun bez DPH na dodávky a/nebo služby, resp. do šesti milionů korun bez DPH u stavebních prací. V těchto případech se ruší uzavřené výzvy a nahrazují se jednodušším cenovým marketingem. Pravidla pro žadatele 8. kola jsou k dispozici na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Do 19. listopadu 2019 se žadatelé na webových stránkách www.szif.cz nebo www.eagri.cz/prv dovědí, jak jejich žádost dopadla, tedy jestli byla doporučena či nedoporučena k další administraci nebo zůstala v kategorii Náhradník. Tyto výsledky budou uvedeny vždy pod konkrétní operací. Ti, jejichž žádosti „pokračují“ dále (kategorie Doporučen a Náhradník), budou následně dokládat přílohy k Žádosti o dotaci. Samotné schvalování žádostí by pak dle předpokladů mělo probíhat od srpna příštího roku.
Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí:

operace Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 25 000 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských  produktů 500 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 360 000 000
6.4.2 Podpora agroturistiky 130 000 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 27 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 000 000
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 60 000 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000
Celkem 1 643 000 000

Autor:  Oldřich Přibík

 

Dopady nové SZP na české zemědělství

Dotační projekt 9. F.e.  Regionální přenos informací

ve spolupráci s Informačním centrem Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na workshop 

Dopady nové SZP na české zemědělství 

který se koná v úterý 22. října 2019 ve 13 hod. v zasedací místnosti ZS ČR, ú.o. Uherské Hradiště, Svatoplukova 346, 686 01 Uherské Hradiště

pozvanka IC – 22.10.2019

Aplikace přípravku STUTOX II

V rámci boje s hrabošem je nutné nahlásit ve smyslu nařízení ÚKZUZ záměr aplikovat Stutox II. Vzhledem k tomu, že na postup před aplikací Stutoxu má vliv nejen ÚKZUZ, ale hlavně orgán ochrany přírody, kterým je obecně příslušný krajský úřad (KÚ), je potřeba tuto situaci respektovat.

AOPK pracuje s Nálezovou databází ochrany přírody, která zachycuje výskyt chráněných druhů v dané lokalitě (bohužel není volně přístupná), kterou se při následném povolování řídí. A zjevně bude podkladem i pro ČIŽP ve správním řízení.

V každém případě ohlášením plánované aplikace na ÚKZUZ může následně dojít k zahájení řízení ČIŽP s nahlašovatelem ve dvou rovinách – první rovina je předběžné opatření, které má zabránit aplikaci tam, kde je detekován výskyt chráněných druhů, zde křečka nebo sysla a druhá rovina je správní řízení, kde hrozí sankce. Dle neformálního vyjádření ČIŽP nejde zásadně o pokuty, ale o to, aby byli ti, kteří chtějí aplikovat Stutox, donuceni žádat o výjimky ze zákazu na tom kterém konkrétním pozemku u příslušného kraje a ctít tak zákon. Jde o vydávání výjimky ze zákonných zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (ZOPK)

Všechna správní řízení budou vedena pražským ředitelstvím ČIŽP, aby oblastní inspektoři mohli být v terénu.

Závěrečné doporučení:

Neaplikujte Stutox II bez toho, aniž byste měli vyjádření KÚ k výskytu křečka polního, či sysla na Vašem pozemku!

Požádejte o vyjádření orgán ochrany přírody, zde příslušný krajský úřad (KÚ), ve smyslu ust.  § 90, odst. 18) ZOPK, ve spojení s ust. § 139 správního řádu máte nárok na písemné vyjádření ve formě předběžné informace. (AOPK lze požádat normálně o informaci o údaje z Nálezové databáze k příslušnému okolí) :

a)      pokud se křeček/sysel podle předběžné informace KÚ na tomto  pozemku vyskytuje, potřebujete souhlas Krajského úřadu k aplikaci, po souhlasu je potřeba nahlásit předem aplikaci Stutoxu na ÚKZUZ a správci honitby, pak teprve je možné aplikovat Stutox do nor.

b)      pokud se křeček/sysel podle předběžné informace KÚ na tomto pozemku nevyskytuje, je potřeba nahlásit předem aplikaci Stutoxu na ÚKZUZ a správci honitby, pak teprve je možné aplikovat Stutox do nor. 

Praktická poznámka, která zřejmě vyjasní situaci pro lokality, kde je křeček či sysel dle KÚ nebo AOPK detekován: správní řízení za účelem vydání rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 zákona či stanoviska k § 50 odst. 3 ZOPK není rychlá záležitost, může být více účastníků, odvolání, každopádně účastníkem bude příslušná obec.  K tomu současná nenaladěnost veřejnosti vůči užívání Stutoxu.. Zjevně se jedná o situaci, která za znění současných předpisů není krátkodobě řešitelná, ale v delším horizontu /na jaro/ řešitelná je.

Aby nebyly KÚ nebo AOPK zahlceny, doporučujeme určitou střídmost, resp. zdravý rozum v tom smyslu, že žádost bude pokud možno co nejpřesnější (lokalizace apod.) a ne na několik okresů, to by také odpověď mohla být velmi obsáhlá a k tomuto účelu se nehodící.

Odkazy:

Nařízení ÚKZUZ: č.j. UKZUZ 074151/2017, UKZUZ 130046/2019, UKZUZ 132247/2019, UKZUZ 132248/2019,Prováděcí vyhláška MZe č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 428/2017 Sb.,  § 9 stanoví náležitosti hlášení

Informace Kraje jihomoravského o náležitostech žádosti o výjimku https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1729&TypeID=1

Článek, který hovoří o určitém zpřístupnění Nálezové databáze

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/nalezova-databaze-ochrany-prirody-otevrena-verejnosti/

přehled kompetencí AOPK :  https://www.mzp.cz/cz/kompetence_114

 V případě nejasností či pro další informace se obraťte na Mgr. Petra Haase, Tel.: +420 226 211 002, e-mail: haas@zscr.cz

Zdroj: ZS ČR Praha

Obnova trvalých travních porostů

Demonstrační ekofarma Javorník-CZ s.r.o. pořádá pro zemědělce další odbornou akci  tzv. Polní den 3. září 2019. Zahájení v 9,30 hodin.  

       Zářijový polní den bude věnován obnově trvalých travních porostů. Toto téma je pro zemědělce velmi aktuální. Zemědělci vnímají, že stávající pravidla týkající se obnovy  je potřeba revidovat a upravit. Byli proto přizváni přednášející z Ministerstva zemědělství, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně i zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, aby hledali společně možnosti řešení. Po teoretickém úvodním bloku polního dne následují ukázky v terénu. Akce je určena primárně zemědělcům, zúčastnit se mohou však i další zájemci. Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci programu na podporu Demonstračních farem. Vstup je volný.

Obnova TTP pozvanka

Zdroj: IS Moravské Kopanice

 

 

Vyhodnocení soutěže „TOP Víno Slovácka 2019“

Multifunkční zařízení v areálu školního hřiště Polešovicích se stalo dějištěm vyhlašování oceněných vín 12-ho ročníku soutěže a výstavy vín „TOP Víno Slovácka 2019“. O tituly se v ní ucházelo 24 vinařů a vinařských podniků se 133 vzorky vín, což byl největší počet přihlášených vinných moků v dosavadní historii soutěže.Nejlépe hodnoceným vínem jedné z prestižních soutěží v regionu Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky se stal Hibernal Organic collection z pozdního sběru ročníku 2018.

Soutěž o nejlepší kolekci vín opanoval už podesáté polešovický Jaroslav Vaďura. Tentokrát s Muškátem moravským, Hibernalem, Rulandským šedým, Floriánkou a Aureliem.

Deset vyhodnocených vín, která získala certifikát „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Hibernal Organic collection, PS, Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 2. Chardonnay, slámové, Vinařství Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 3. Muškát Ottonel, MZV, Agro Zlechov
 4. Rulandské bílé, PS, Vinařství Cícha Tomáš, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 5. Muškát moravský, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 6. Hibernal, VzH, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 7. André, MZV, Vinařství Těthal Jiří, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 8. Pálava, VzB, Vinařství U Kostela, Polešovice
 9. Rulandské šedé, MZV, Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice
 10. Floriánka, VzB, Vinařství Jaroslav, Polešovice

Nejlepší kolekce vín „TOP Víno Slovácka 2019“

 1. Vinařství Jaroslav Vaďura, Polešovice,
 2. Víno Hruška, s.r.o, Blatnička
 3. Václav Cícha, Blatnice pod Sv. Antonínkem

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, radní Margity Balaštíkové a za finanční podpory Agrární komory ČR a města Uherské Hradiště.

Katalog_2019

 

Ing. Dagmar Gracová, ředitelka AK UH

 

 

Zásah vyšší moci

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti.
V případě, že žadatel podá Fondu ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete, jako doklad prokazující danou skutečnost již nemusí žadatel předkládat Fondu kafilerní lístek nebo potvrzení z jateční provozovny.

K formuláři ohlášení bude dokládat již pouze potvrzení od veterinárního lékaře.
Skutečnost, že dané zvíře bylo předáno na jatka nebo asanačnímu podniku, bude kontrolovat Fond pomocí párového hlášení v Integrovaném zemědělském registru.

zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Vinařství ve Zlínském kraji – proměny

Dotační projekt 9. F.e.  Regionální přenos informací ve spolupráci s Informačním centrem Zlínského kraje si Vás dovoluje pozvat na workschop Vinařství ve Zlínském kraji – proměny.

Seminář se koná 17. 8. 2018 v 11 hod. v zasedací místnosti Zemědělského svazu, územní organizace v Uherském Hradišti, Svatoplukova 346 a bude pokračovat v multifunkčním areálu školy v Polešovicích Seminář – viz příloha

Pozvánka IC ZK – 17.8.2019