Seminář – Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektoři: Ing. Jiří Kapička, Ing. Jan Srbek                                                            Výzkumný ústav meliorací ochrana půdy, v.v.i.

Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

27.10.2021 – Ochrana půdy – VÚMOP Uherské Hradiště

Schválené sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) jsou to také platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, platby pro mladé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS).

Sazba na SAPS v roce 2021 bude 3 331,68 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 1 833,32 Kč/ha.

Stejně jako v předchozích letech chce Ministerstvo zemědělství pokračovat ve zvýšené podpoře mladých zemědělců, a proto je zachována vyšší sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která tvoří 50% částku ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok je 1 665,84 Kč/ha.

Ministr zemědělství schválil také sazby pro jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na citlivé komodit více než tři miliardy korun.

Sektor Sazba

(Kč/jednotka)

Škrobové brambory 14 198,88
Chmel 15 273,41
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 380,63
Ovoce vysoká pracnost 7 975,42
Zelenina velmi vysoká pracnost 9 880,78
Zelenina vysoká pracnost 3 230,45
Konzumní brambory 4 470,96
Cukrová řepa 6 807,24
Bílkovinné plodiny 1 858,56
Masná telata 7 979,53
Dojnice 3 659,99
Ovce a kozy 4 204,17

Výše jednotlivých podpor přímých plateb jsou přepočteny podle směnného kurzu Evropské centrální banky stanoveného k 30. 9. 2021, který letos byl 25,495 Kč/EUR.

Snížení jednotkových sazeb v porovnání s rokem 2020 je způsobeno kromě směnného kurzu zejména snížením celkových rozpočtových stropů určených na přímé platby a převodem 0,8 % finančních prostředků z přímých plateb na platby v rámci Programu rozvoje venkova.

Z národních zdrojů evropské platby doplňují přechodné vnitrostátní podpory poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny během listopadu 2021.

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

 

Zdroj MZe, 14.10.2021

 

 

Seminář – Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství

Zveme Vás tímto na školení – seminář pro zaměstnance Vaší firmy, pro Vás – managment i pro zemědělské podnikatele-fyzické osoby, pořádaný v rámci programu získávaných informací potřebných pro chod Vašeho podniku, hospodářství.

Lektor: JUDr. Pavel Truxa, Restaurace U Dvořáků, Uh. Hradiště-Mařatice 248

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na seminář 15.10.2021

Seminář – Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná ve středu 6.10.2021 v 9.00 hod. v sále Restaurace U Dvořáků, Uherské Hradiště-Mařatice 248

Program:

 1. Dotační podmínky (přímé platby a PRV)
 2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím
 3. Kontrola podmíněnosti
 4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti
 5. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den konání semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvánka 6.10.2021

Dny otevřených dveří ve společnosti Agro Okluky, a.s. Dolní Němčí a TOPAGRA, spol. s r.o. Topolná

Citace

Zemědělský svaz ČR a Agrární komora Uherské Hradiště pořádají akci Den otevřených dveří v zemědělském podniku v okrese  Uherské Hradiště. Tyto dny otevřených dveří v zemědělských podnicích jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se celá naše veřejnost neobešla. Akce se bude konat v termínu 24.9.2021 v Dolním Němčí ve společnosti Agro Okluky a.s. a 1.10.2021ve společnosti TOPAGRA, spol. s r.o. v Topolné. Jedná se o všední dny, aby mohli být pozváni i žáci ze základních škol a děti z mateřských škol. Pro ty, kteří se chtějí do zemědělského podniku podívat a nemají možnost dopravy, zajišťujeme přepravu autobusem, který bude odjíždět v 8.30 hod. od ZŠ UNESCO z Uherského Hradiště do místa určení. V areálu zemědělského podniku se děti mohou podívat do stájí, prohlédnout si moderní zemědělské stroje. Chystáme doprovodný program pro děti s poznávacími materiály o českém zemědělství a malými propagačními dárky.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 Ludmila Holíková                                                                                           Zemědělský svaz ČR a Agrární komora Uherské Hradiště                             Svatoplukova 346                                                                                                           686 01 Uherské Hradiště

agrookluky_pozvánkaA4

Topagra_pozvánka A4_2b

Seminář – Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství

 Program:

 1. Agroenvironmentálně –klimatická opatření, Ekologické zemědělství
 2. Změny podmíněnosti
 3. Protierozní vyhláška a protierozní kalkulačka
 4. Bilancování živin
 5. Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, evidence hnojení
 6. Diskuse

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Při konání semináře je třeba důsledně dodržovat hygienická pravidla a opatření

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

 Pozvanka 15.9.2021

 

SOU Uherský Brod pořádá sbírku pro ZOO v Hodoníně

Žáci SOU v Uherském Brodě chtějí přispět na zmírňování následků škod po tornádu na Jižní Moravě. Proto žáci navrhli tento leták na pomoc ZOO v Hodoníně, která byla vážně zasažena tornádem a bude potřebovat značnou pomoc, aby se mohla znovu otevřít veřejnosti.

Tímto by Vás chtěli požádat o zapojení se do této iniciativy s žádostí o finanční pomoc. viz leták

 

SOU UB-leták

 

Střední odborné učiliště Uherský Brod SŠ řemesel a chovatelství Svat.Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Žáci SOU Uh. Brod budou mít nová pracovištěImage

SOU Uherský Brod

Za podpory Zlínského kraje dne 15.4.2021 byla podepsána smlouva se vítěznou stavební firmou na akci  SOU Uh.Brod -Revitalizace prostor odborného vzdělávání

Celá akce v hodnotě téměř 8 mil. Kč se bude realizovat v prostorách SOU Uh.Brod v areálu na ulici Vazová v průběhu čtyř měsíců.

V rámci stavební akce  bude daný prostor zrekonstruován a budou vytvořeny pro výuku  tři  samostatná pracoviště s tématikou práce se zvířaty  , která budou účelově na sebe navazovat a budou sloužit pro výuku žáků v oborech Chovatelství a Zemědělec-farmář. Další čtvrté odborné pracoviště bude zřízeno pro technické obory – Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce.

Prvním pracovištěm  bude učebna pro výuku odborných předmětů. Zde bude probíhat výuka především předmětů pro živočišnou výrobu  a  další předměty  zaměřené na práci se zvířaty. Bude se se zde vyučovat v rámci oboru Chovatelství  hlavně  problematika ošetřování psů, péče o ně , problematika  rozmnožování psů a péče o mláďata, tělesná stavba psů,  teorie veterinářské péče, teorie výcviku psů – služebních , canisterapie, sportovní agility, apod. V rámci oboru Zemědělec farmář bude učebna využívána na odbornou výuku péče a ošetřování hospodářských zvířat – skotu, prasat, koní, ovcí, koz, apod. Výuka bude rozšířena i o teorii chovu zvláštních zvířat – včely, ryby, kožešinová zvířata a exotické ptactvo.  V učebně budou umístěny i názorné učební pomůcky pro zlepšení didaktiky výuky – modely, obrazy, aj. Učebna bude vybavena moderní audiovizuální  technikou  s vybavenou databází odborných vzdělávacích  pořadů  pro vzdělávání žáků.

Druhé odborné pracoviště bude určeno rovněž pro praktickou výuku žáků oboru Chovatelství a Zemědělec-farmář. Pracoviště bude určeno pro přímé nácvikové činnosti péče o zvířata, především o psy. Bude se jednat nácvik hygienické péče o zvířata , každodenní ošetřování zvířat, péči o srst, základy veterinárních činností, péči o mláďata. Rovněž zde bude probíhat praktická výuka v rámci výstavnictví – posuzování exteriéru psů zvířat a výstavní hodnocení psů. Toto odborné pracoviště bude vybaveno zázemím pro hygienu zvířat (mycí boxy) a speciálními pomůckami pro péči o zvířata (speciální stoly, údržbová technika a speciální nářadí pro údržbu srsti zvířat, aj.)

Třetí odborné pracoviště bude využíváno pro přímý výcvik psů. Bude doplněno učebními pomůckami   pro výcvik štěňat i dospělých psů. Bude se zde prakticky vyučovat postupy pro zvládnutí  základních a správných návyků psů jako je socializace ,  základní poslušnost, nácvik základů zdravotního ošetření  a první pomoci u psů,  odstraňování nežádoucího chování psů, budou se učit přímou práci se psy , kteří mají handicap . Rovněž zde bude probíhat základní nácviky ve výcviku psů pro služební  činnosti (policejní, psovodi, pohraniční psi), pro canisterapii ( psi pro práci s postiženými lidmi, starými lidmi), pro výcvik v agilitách,  aj. Ve speciálním výcviku žáci se budou učit v návaznosti na probranou teoretickou výuku i nácvikovou práci předvádění psů ve výstavnictví.  Výuka bude doplněna o praktický nácvik práce se psy jiných majitelů, práci se psy v dobrovolných a jím podobných organizací a sdružení  ( útulky, záchytné stanice, apod.) Žáci se tak naučí základní dovednosti se psy , které budou aplikovat ve zvolených firmách při individuálních praxích po celé Moravě.

Čtvrté odborné pracoviště je určeno pro technické obory – Mechanik opravář silničních motorových vozidel (Automechanik), Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Toto pracoviště bude vybaveno jako moderní kovárenská dílna plynovou výhní a příslušným ručním nářadím a dalšími pomůckami pro kovárenskou činnost. V rámci učebních osnov se žáci budou učit pracovat se železem, tepelně ho zpracovávat kováním ,  provádět opravy na materiálech pomocí tepelného ohřevu  a vyrábět i dekorační předměty typické pro kovárenskou praxi.

 

Ing. Jiří Polanský

ředitel SOU Uh.Brod

 

Článek – SOU Uh. Brod

Webinář – Praktické využití Portálu farmáře k jednotné žádosti

Agrární komora Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat na webinář, který se koná v úterý 23. března 2021 online Teams Microsoft od 9 hod.

                                                   Program:

 1. Změny na portálu farmáře (LPIS a registr zvířat, vedení evidence hnojení, POR, pastva ..)
 2. Novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb. v platném znění (přímé platby)
 3. Přechodné období
 4. Jednotná žádost, PRV
 5. Příprava nové společné zemědělské politiky

Lektor: Ing. Lubomír Smrček

Webinář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Pozvanka – 23.3.2021