Slovo ministra zemědělství

Jarní měsíce jsou ve znamení většího počtu zemědělských prací.
Musí se dát kromě jiného do pořádku pastviny, připravit pole, zasít. Letos začátek jarních prací oddálila dlouhá zima (ta během pár dnů přešla rovnou v léto) a místy podmáčená půda. Proto se mnozí z vás mohli pustit do setí jarních plodin až s několikatýdenním zpožděním. Začátek vegetačního období navíc doprovází nedostatek vody. A právě hospodaření v krajině chci dnes své řádky věnovat.
Pokud jde o zmíněný nedostatek vláhy, chceme všemi možnými způsoby vodu v krajině udržet. Budeme navrhovat novelizaci stavebního zákona, aby například vodní díla do dvou hektarů mohla být stavěna ve zjednodušeném schvalovacím řízení, tedy bez nutnosti složitých postupů.
Úrodnost půdy však ohrožuje i pokles organické hmoty, který souvisí zejména s poklesem stavů hospodářských zvířat a nedostatkem statkových hnojiv. U některých půd je patrné okyselení způsobené absencí udržovacího vápnění. Její kvalitě neprospívají ani osevní postupy s nedostatkem zlepšujících plodin. Proto je při hospodaření nutné dodržovat zásady Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 5), mezi které patří například zasakovací pásy, osetí souvratí, pěstování kukuřice či odkameňování. Důležitá je i agrotechnika přizpůsobená místním podmínkám, vyvážený osevní postup, doplňování organické hmoty do půdy alespoň prostřednictvím zaorání posklizňových zbytků a zeleným hnojením.
Nemohu opomenout ani zástavbu bonitní půdy. Vždyť mezi lety 2015 a 2016 jsme kvůli ní denně přišli zhruba o pět hektarů. Tato problematika je ale především záležitostí a zodpovědností obcí a měst, potažmo věcí územního plánování, které vymezuje zastavitelné plochy, a odborů životního prostředí krajských úřadů, jež vyjímají půdu ze zemědělského půdního fondu.
Naše ministerstvo nechalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy vyvinout webovou aplikaci Limity využití půdy, jejímž cílem je podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci. S aplikací, která je na internetu, mohou pracovat obce, potenciální investoři, odborné útvary státní správy a další. Pomůže jim vybrat lokalitu pro konkrétní výstavbu a zároveň přitom ochránit nejcennější půdu.
Pokud tedy hovoříme o dobrém hospodaření, jeho základem je tradiční péče o krajinu v provázanosti rostlinné a živočišné výroby a jejich zpracování na potraviny, tedy to, co dělali naši předkové. Dnes nám k tomu navíc pomáhá technika a technologie, a to na všech stupních práce, jejího řízení a plánování.
Tiskové oddělení MZe