Informace pro farmáře o zveřejnění dokumentu k problematice trvale a dočasně nezpůsobilých ploch v LPIS a pravidla pro deklarování orné bez plodiny v Jednotné žádosti

SZIF vytvořil dokument „Problematika trvale a dočasně nezpůsobilých ploch v evidenci půdy LPIS“, jehož cílem je vysvětlit pojmy trvale a dočasně nezpůsobilá plocha a zároveň vymezit pravidla, v jakých případech je nutné aktualizovat evidenci půdy LPIS a v jakých případech je možné pouze ponížit výměru deklarovaných dílů půdních bloků v rámci podání Jednotné žádosti. Dokument se zabývá i problematikou posuzování cest.Tento dokument je k nahlédnutí na webových stránkách SZIF pod záložkou SZIF poskytuje/LPIS/Evidence půdy.

Následující text může žadatelům pomoci při rozhodování, jak správně deklarovat ornou půdu bez plodiny do Jednotné žádosti 2018.

Pravidla pro deklarování „orné bez plodiny“ v rámci diverzifikace plodin.

 Kultura evidovaná na dílu půdního bloku musí být v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 307/2014. Pokud se na ploše dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda (R) nenachází v daném roce žádná plodina, respektive je díl půdního bloku udržován ladem bez osetí, výsadby či porostu, plní taková plocha definici dílu půdního bloku s kulturou úhor (U).

 Z uvedeného důvodu není správné do jednotné žádosti uvést takovou plochu jako díl půdního bloku s kulturou standardní orná půda (R) a v rámci diverzifikace plodin uvést plodinu „orná bez plodiny.“ „Orná bez plodiny“ se v rámci Jednotné žádosti používá například pro manipulační plochy mezi záhony zeleniny, brambor atp.

 Specifickým případem je situace, kdy dojde před podáním Jednotné žádosti k úhynu již zaseté hlavní plodiny (ozimu nebo jařiny) a zemědělec je v situaci, kdy již technologicky nemůže set plodinu náhradní. Pokud by tím došlo k porušení podmínek diverzifikace plodin, je možné do Jednotné žádosti uvést původně vysetou hlavní plodinu a spolu se žádostí podat rovnou i oznámení o zásahu vyšší moci. Zároveň platí, že pokud se v tomto případě uživatel rozhodne převést kulturu dílu půdního bloku z kultury standardní orná půda na kulturu úhor, neuvádí plodinu do Jednotné žádosti a zároveň nepředkládá ohlášení zásahu vyšší moci. I takový postup je správný.

SZIF